امتیازات

Pharmananda امتیازات

شبکه

تامین کننده اصلی کلیه صادرکنندگان ترکیه، گسترده ترین شبکه تامین در ترکیه، خاورمیانه، آفریقا و آسیا.

فارماناندا اکسپرس

12 ساعت زمان پاسخگویی، ارسال روزانه تا ماهانه در صورت تقاضا. تعالی در لجستیک و کمک های لجستیکی به همه.

اعتماد کنید

بخشی از یکی از بزرگترین شرکت ها - هلدینگ Sekerlisoy - که در پنج بخش مختلف فعالیت می کند.

Pharmananda - Chemicals Wholesaler