خدمات بیمار نامگذاری شده

Pharmananda - Pharmaceutical Wholesaler
Pharmananda - Pharmaceutical Wholesaler

خدمات بیمار نامگذاری شده

برنامه های بیمار نامگذاری شده (NPP) دسترسی کنترل شده و پیش از تأیید به داروها را در پاسخ به درخواست پزشکان از طرف بیماران خاص یا "نامگذاری شده" فراهم می کند ، قبل از اینکه این داروها در کشور خود بیمار مجوز بگیرند.

از طریق این برنامه ها ، بیماران قادر به دسترسی به داروها در آزمایشات بالینی در مراحل آخر یا تأیید شده در کشورهای دیگر برای یک نیاز پزشکی واقعی و برآورده نشده هستند ، قبل از اینکه این داروها در کشور خود بیمار مجوز بگیرند.